Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 2 500 Kč a máte dopravu ZDARMA
  1. Úvod
  2. Ochrana soukromí
Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího
nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.Ischiakosmetika.cz (dále
jen „webové rozhraní“)
Správce osobních údajů:
Monika Topolová, se sídlem Ve Střešovičkách 55 Praha 6-Břevnov 169 00
IČO: 07284969 která není plátkyní DPH
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 6
Kontaktní údaje správce osobních údajů:
Adresa pro doručování: Ve Střešovičkách 55 Praha 6 16900
Telefon: 602192619
Datová schránka: s9fejmf
Kontaktní email: kosmetikaischia@seznam.cz m.topolova@seznam.cz
Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami,
které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a
povinností.
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?
Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a
přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění,
zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
1.2. Co jsou osobní údaje?
Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat
konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména:(nikoliv však výlučně) :
 identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové
identifikační číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
 kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa;
1
 další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový
identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu
přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.
2. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Jak získáváme vaše osobní údaje?
Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky (event. v rámci
kontaktního formuláře), případně při zřízení uživatelského účtu či vkládání recenzí. Pokud
dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom, prosím.
Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých
osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku
5 těchto Zásad.
2.2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?
 Osobní údaje zadané při poptávání (zejména prostřednictvím kontaktního formuláře) a
objednávání zboží či služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na
základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo
poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění
našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace
daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany
našich právních nároků.
 Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného
souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy a výlučně za účelem umožnění
přístupu, správy a vedení uživatelského účtu. 
 Osobní údaje zadané v rámci zveřejňování recenzí na webovém rozhraní můžeme bez
vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě zákonné povinnosti, a to zejména
za účelem ověřování pravosti recenzí.
 Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na
základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se
našeho zboží nebo služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání
obchodních sdělení můžete kdykoliv (i v rámci objednávání zboží či služeb) odmítnout.
 Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše
osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky nebo při
založení uživatelského účtu, zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a
přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili.
Pokud jste mladší 15 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě
pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.
 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci
programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme
pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních
údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na
2
základě našeho oprávněného zájmu, za účelem kontroly a zlepšování našich služeb a
našeho zboží a zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků,
vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme
zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme
předávat informace o zakoupeném zboží nebo službě a vaši e-mailovou adresu. Vaše
osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro
její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno
zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí
odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále
zasílat.
 Souhlasíte-li s předáním osobních údajů za účelem hodnocení nákupu, přepošleme
informace o objednávce spolu s vaší e-mailovou adresou společnosti Seznam.cz. Ta je
pak může použít k získání nezávislého hodnocení našich produktů a služeb. Předané
osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití.
 Pokud prostřednictvím souborů cookies dochází ke zpracování osobních údajů, tyto
osobní údaje zpracováváme na základě a pro účely uzavření a plnění smlouvy (týká se
pouze nezbytných cookies) nebo na základě vašeho souhlasu (který udělujete
v příslušné liště umístěné na webovém rozhraní, přičemž bez tohoto souhlasu není
možné tyto soubory cookies shromažďovat), a to zejména pro účely provádění
uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a
marketingu.
Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě
vašeho souhlasu. 
2.3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?
Osobní údaje zadané v rámci poptávání a objednávání zboží či služeb nebo v rámci registrace
využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp.
pro ochranu našich právních nároků.
Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši
e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení a/nebo kontrolu a zlepšování našich služeb
a našeho zboží v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování
webového rozhraní, na kterém budeme nabízet služby nebo zboží obdobné těm, které jste si
od nás objednali, event. po dobu uvedenou v souhlasu.
3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI
3.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného
zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.
Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:
 prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;
 telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;
3
 písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;
 u příslušných souborů cookies – v nastavení webového rozhraní nebo v nastavení
vašeho internetového prohlížeče;
 v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu
obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání
souhlasu se zpracováním.
3.2. Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud
vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména
k následujícím informacím: 
 účel zpracování;
 kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
 doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.
Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme
účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním
těchto dalších kopií.
3.3. Právo na opravu 
Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou
nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů. 
3.4. Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je
zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování
osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále
zpracovávat.
3.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:
 osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo
zpracovávány;
 jste odvolali souhlas se zpracováním;
 jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;
 osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.
3.6. Právo na omezení zpracování 
Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud: 
4
 popíráte přesnost svých osobních údajů;
 je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních
údajů;
 již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro
určení, výkon či obhajobu právních nároků;
 vznesete námitku proti zpracování.
Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je
možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.
Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení
po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.
Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení
po dobu ověření přesnosti údajů. 
3.7. Právo na přenositelnost údajů
Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.
3.8. Jak můžete svá práva uplatnit?
Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních
údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu. 
Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením
nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu
osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů.
Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro
ochranu osobních údajů přímo.
Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení
ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie,
můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.
4. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Kdo vaše osobní údaje zpracovává?
Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení. 
V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše
osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům, dodavatelům cloudových úložišť,
společnosti poskytující certifikát „Ověřeno zákazníky“. Případně můžeme pověřit i jiné
zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám
sdělíme také na základě vašeho dotazu. 
Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.
5
4.2. Jak osobní údaje zpracováváme?
Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.
5. SOUBORY COOKIES 
5.1. Co jsou to cookies?
Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení
každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.
Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování
webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném
nastavení v internetovém prohlížeči.
Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete
moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.
5.2. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?
Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po
ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem
zařízení, dokud nedojde k jejich expiraci nebo dokud je nesmažete.
Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující: 
 cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o
nezbytné cookies a výkonnostní cookies, které využíváme pro uzavírání a plnění
smlouvy (zejména nezbytné cookies), případně na základě výše uvedeného souhlasu.
Tyto cookies mohou být dočasné nebo trvalé;
o nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání
základních funkcí, zpravidla vás nijak neidentifikují a nejedná se o osobní
údaje;
o výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového
rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje
získané těmito cookies jsou zpravidla anonymní, ke shromažďování těchto
souborů cookies dochází na základě vašeho souhlasu (který udělujete
v příslušné liště umístěné na webovém rozhraní, přičemž bez tohoto souhlasu
není možné tyto soubory cookies shromažďovat);
 cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména
našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám na základě
vašeho souhlasu (který udělujete v příslušné liště umístěné na webovém rozhraní,
přičemž bez tohoto souhlasu není možné tyto soubory cookies shromažďovat)
umožňují zejména analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se
o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;
6
o funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování
přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k
získávání a zpracování osobních údajů;
o cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém
rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a
zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme
dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.
5.3. Používané služby pracující s cookies
Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované
společností Google LLC (dále jen „Google“), službu Facebook Pixel poskytovanou společností
Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanou společností Seznam.cz, a.s. Tyto služby pracují
s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.
Služba Google Analytics slouží k získání statistických informací o vašem užívání webového
rozhraní. Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče,
nejvýše pak po 2 letech, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší
strany.
Služba Google Ads slouží k vaší identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Google a k
opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing). Soubory cookies získané touto službou
expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 18 měsících, popřípadě dokud
nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.
Služba Facebook Pixel slouží k vaší identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Facebook Inc. a
k opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing). Soubory cookies získané touto
službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 2 letech, popřípadě dokud
nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.
Služba Sklik.cz slouží k vaší identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Seznam.cz a k
opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing). Soubory cookies získané touto službou
expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 18 měsících, popřípadě dokud
nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.
Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo
zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data,
když používáte weby nebo aplikace našich partnerů. 
http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/
5.4. Jak nastavit a případně odmítnout zpracování souborů cookies
Návod, jak správně nastavit a spravovat zpracování souborů cookies ve vašem internetovém
prohlížeči, naleznete zde:
Google Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsingdata-and-privacy-microsoft-privacy
7
Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?
redirectlocale=cs&redirectslug=vymazani-cookies
Opera - https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies
Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
Tyto Zásady jsou platné a účinné od 21.02.2023

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit.
Nejčtenější na blogu
Kde nás najdete
Kontakty
Logo
Kosmetika Ischia
Monika Topolová
ThePay – Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, QR platba, Equa Bank, Bitcoin
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz